Vinter på fastighetsmark


Det finns flera lagar som reglerar vem som ansvarar för vad när det 
gäller gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder.
Dessa är Plan- och bygglagen , Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning och Jordabalken.
Det är också vanligt att kommuner runt om i landet beslutar om lokala 
”vinterbestämmelser”
Dessa lokala bestämmelser kan till exempel gälla för gångbanerenhållning 
och skötsel av rännstensbrunnar.
I Linköpings kommun har kommunen gjort en informativ kortvideo som 
berättar om de lokala bestämmelserna kring vinterväghållning.


Vill du veta mer om fastighetsägares ansvar för vinterväghållningen 
rekommenderar vi Fastighetsägarnas utmärkta broschyr.

https://www.villaagarna.se/Global/Dokument/Kunskapsbanken/Informationsskrifter/Kommun/Sn%C3%B6r%C3%B6jning.pdf

För många fastighetsägare är vinterkostnaderna lika höga eller högre än 
kostnaderna för barmarksskötseln. Bara i sydligaste Sverige väger 
barmarken över kostnadsmässigt.